Žilinská univerzita v Žiline ocenila sedem najlepších diplomových prác študentov

Ako sa podarilo študentom uspieť v roku 2021 aj v čase dištančnej výučby a online vzdelávania? Študentov ich záverečné práce bavili (neriešili, či je týždeň alebo víkend), mali jasnú víziu (čo chcú robiť a čo nechcú robiť) a vytrvalosť, vďaka ktorej sa nikdy nevzdali (aj v čase obmedzení a pandémie). Po skončení štúdia na UNIZA úspešne pôsobia v zamestnaniach, ktoré ich napĺňajú, rozvíjajú seba, svoj biznis alebo podnik, v ktorom pracujú.

UNIZA každoročne vyberá a oceňuje najlepšie záverečné práce študentov, ktoré nominujú fakulty. V roku 2021 každá fakulta vybrala jednu najúspešnejšiu diplomovú prácu (DP), ktorú vytvoril jej študent alebo študentka a má významný vplyv na súčasnú spoločnosť.

studenti v sieti na uniza (2)_001

Najúspešnejšia DP na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS UNIZA) Návrh zvýšenia bezpečnosti nadmerných a nadrozmerných vozidiel pomocou zmien v oblasti sprievodných vozidiel môže pomôcť pri prekonávaní rizikových úsekov a predchádzať krízovým situáciám či dopravným nehodám na cestách. Určenie kritických miest na prepravnej trase, návrh pokynov pre pracovníkov dopravných spoločností pre nadrozmernú a nadmernú dopravu, využitie aplikácie Mapy CDB (priečnu rovinatosť vozoviek) ako aj používanie výpočtového modelu pre kritické rýchlosti sú jednými z najdôležitejších benefitov DP. Spoločnosti vykonávajúce dopravu niekoľko stotonových nákladov musia mať okrem mimoriadnej techniky a detailnej prípravy aj bezpečne naplánovanú trasu a informácie o miestnych podmienkach. Tejto DP sa podarilo získať množstvo užitočných informácii, ktoré sa môžu v praxi použiť, a to vrátene návrhov na zmeny legislatívnych opatrení a ekonomicky úspornejšie riešenia. „Ja som mal to šťastie, že som si vybral tému, ktorá ma bavila, môj školiteľ mi bol neustále k dispozícii a moja téma ho taktiež bavila,“ doplnil Ing. Alexander Hudcovský, autor práce z FPEDAS, ktorý aktuálne vykonáva prax súdneho znalca v odbore dopravy.

Výsledkom práce Meranie vibrácií pefitérie priehradového nosníka mobilného pracovného stroja je nová inovatívna metóda merania kmitov a vibrácií aplikáciou techník computer vision. Nová metóda bola použitá na meranie kmitov ramien postrekovačov od firmy Greenpon s.r.o, pričom presnosť merania je porovnateľná s bežnými akcelerometrami. Ing. Adamovi Rajčanovi zo Strojníckej fakulty (SjF UNIZA) sa v spolupráci s firmou DJHEC podarilo vyvinúť veľmi lacnú, univerzálnu a bezkontaktnú metódu merania vhodnú pre firmy alebo ďalší výskum. „Keďže moja pozícia zahŕňa komunikáciu a koordináciu s odborníkmi z veľkého množstva odvetví, využívam naozaj takmer všetky oblasti štúdia, ktorými sme si prešli, vrátane mechaniky, termodynamiky, hydromechaniky, technológií, materiálového inžinierstva, ale aj iných,“ dodáva A. Rajčan, vývojový inžnier Schaeffler Kysuce a autor najúspešnejšej záverečnej práce SjF UNIZA.

studenti uniza po stratniciach_001

Optimalizácia elektronických obvodov LED svetlometu s využitím moderných integrovaných obvodov je výsledkom 10-mesačnej práce Ing. Andreja Kovalíčka z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA), ktorému sa podarilo toto vyspelé dielo dokončiť len vďaka otvorenému prístupu fakulty. Vedenie fakulty bolo ohľaduplné a ponúklo študentom, ktorí to potrebovali, navyše dva týždne na dokončenie práce kvôli obmedzeniam spôsobenými koronavírusom. Andrej zostrojil riadiacu jednotku pre svetlomet automobilu, ktorá je schopná riadiť všetky jeho funkcie (stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, denné svietenie, smerové svetlá a obrysové svetlá). V ladení elektroniky pokračoval aj po odovzdaní DP a aj keď sa konkrétny prototyp zatiaľ nepoužil pre riadenie sériového svetlometu, podobný koncept riadiacej jednotky sa začína zavádzať do výroby. „Využite trainee program niektorej zo spoločnosti, s ktorou môžete spolupracovať už počas štúdia. Spracujete svoju záverečnú prácu, nahliadnete na problémy z praxe, prípadne získate prácu hneď po skončení štúdia ako ja“, hovorí A. Kovalíček, ktorý pracuje v spoločnosti Varroc lighting systems, kde spracoval svoju záverečnú prácu.

Najlepšou prácou na Stavebnej fakulte (SvF UNIZA) bol Horský hotel, v ktorom študent Michal Kadnár navrhol strechu s náročnou nosnou konštrukciou a konštrukčnými detailmi vrátane tepelnej techniky. Keďže je práve strecha jedna z najdôležitejších komplexných konštrukčných celkov na stavbe, podarilo sa tejto DP uspieť aj na medzinárodnej súťaži Memoriál Antonína Fajkoše. Práca by sa dala využiť ako možné riešenie pri streche s podobnými okrajovými podmienkami, prípade ako podklad pre ďalší výskum v oblasti tepelnej techniky a vnútorného prostredia budov. „Keď sa výskum v oblasti stavebníctva premietne do praxe, zvýši sa kvalita stavieb, urýchli výstavba, znížia náklady a celé odvetvie sa posúva ďalej. A to má zmysel,“ povedal Ing. M. Kadnár.

statnicovi studenti_001

Diplomová práca Tvorba a využitie štátnych hmotných rezerv na riešenie krízových situácií bola najúspešnejšou prácou na Fakulte bezpečnostného inžinierstva (FBI UNIZA). Problematika tvorby a využitia štátnych hmotných rezerv bola v čase písania práce veľmi aktuálnou témou, najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, od ktorej nástupu sa na Slovensku začali vo veľkej miere požadovať potrebné položky zo štátnych hmotných rezerv (zdravotnícke pomôcky). Ing. Veronika Šestáková spracovala niekoľko návrhov, ktoré by mohli byť pre Správu štátnych hmotných rezerv SR významným podnetom na ich reálne posúdenie a následnú implementáciu. „Ak sa chcete vyhnúť zbytočnému stresu, pristupujte k písaniu práce od začiatku zodpovedne, snažte sa získať a preštudovať čo najviac relevantných informácií o zvolenej problematike, zamerajte sa na správny time management, konzultujte so školiteľom či odborníkmi z praxe, ktorí vedia veľmi dobre nasmerovať a pomôcť,“ odkazuje V. Šestáková študentom záverečných prác.

Diplomová práca Služba predikcie porúch IoT zariadení založená na strojovom učení je ocenenou prácou Ing. Dominiky Petríkovej z Fakulty riadenia a informatiky (FRI UNIZA). Študentka v nej navrhla mechanizmus zberu dát s následnou službou predikcie poruchovosti zariadení. Dominika pracovala s dátami na batérie v mobilných zariadeniach, no výsledky jej práce môžu mať dosah aj na ďalšie typy batérií, vrátane batérii elektromobilov. Za svoju prácu získala aj prestížne ocenenie spoločnosti „Scheidt & Bachmann Award“. V súčasnosti študuje a pracuje zároveň. „Kombinácia doktorandského štúdia a zamestnania vo firme vám otvorí nové možnosti spolupráce na výskume aplikovateľného priamo do praxe," hovorí D. Petríková, ktorá ako doktorandka pokračuje vo výskume v oblasti strojového učenia na fakulte. Naďalej stíha aj prácu vo firme M2M Solutions, v ktorej pracovala už počas štúdia.

Obsahový marketing ako spôsob propagácie značky je výnimočná DP Mgr. Monika Bočkajovej z Fakulty humanitných vied (FHV UNIZA). Tvorba obsahu pre e-shop rodinnej firmy bola pre ňu príjemnou skúsenosťou a keďže bola spojená s rodinou firmou, ktorú kreovali s otcom spoločne, bola do nej vtiahnutá s ľahkosťou a vážnosťou zároveň. V diplomovej práci som tvorila aj tri persóny, ktoré reprezentujú našich zákazníkov, a tak sa dokážem lepšie vcítiť do potrieb našich klientov. Už pri jej tvorbe som sa sústredila na to, vytvoriť ju tak, aby bola pre mňa a našu firmu čo najviac prospešná v budúcnosti,“ dodáva M. Bočkajová. Jej rodinná firma SENTOP dnes expeduje tovar do viac ako 25-tich krajín sveta.

„Teší ma, že študenti využívajú všetko, čo univerzita ponúka, či už odbornú pomoc našich pedagógov, špičkové vybavenie alebo prepojenie s praxou. Dať to najlepšie zo seba, a to aj pri písaní záverečnej práce, sa študentom vždy oplatí,“ povedal Jozef Jandačka, rektor UNIZA.
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.
Návrat hore