Úspech Žilinskej univerzity v Žiline na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu

V dňoch 23. – 26. 5. sa v Nitre konal 28. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, v rámci ktorého sa uskutočnil už 9. ročník výstavy Techfórum 2023, zameraný na prezentáciu vysokých škôl a univerzít technického zamerania. V súťažnej časti výstavy získala Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SjF UNIZA) 2. miesto za rezný nástroj s unikátnou geometriou. Vďaka tomuto úspechu chcú nástroj aplikovať vo výrobe aj významné strojárske firmy. Unikátny kinematický systém nástroja zvyšuje jeho trvanlivosť i životnosť a tiež produktivitu výroby.

Vystavené exponáty tvorili ukážky výskumných aktivít, výsledky záverečných prác i realizované výstupy pre aplikovaný výskum a riešenia v rôznych oblastiach priemyslu. Prezentované boli rôzne konštrukčné, technologické, fixačné prvky a metrologické zariadenia pre firmy z regiónu, ale aj celého Slovenska a zahraničia. Pozornosť pútali aj aplikácie moderných technológií v praxi – aditívne technológie, rezné nástroje s neštandardnými kinematickými schémami a aplikáciami pre progresívne metódy obrábania, ale tiež robotický systém s rozpoznávaním obrazu. Na výstave sa zúčastnili expozície siedmich fakúlt technických univerzít Slovenskej republiky.

Strojnícka fakulta (SjF UNIZA) prihlásila do súťažnej časti výstavy Techfórum rezný nástroj s riadenou rotáciou pri sústružení. Fakulta tento nástroj vyvinula zásluhou výskumníkov okolo prof. Ing. Andreja Czána, PhD., Ing. Richarda Jocha, PhD. a Ing. Miroslava Cedza v rámci vlastného výskumu, ktorý bol podporený grantovou schémou UNIZA a nadväzuje na predchádzajúce aktivity prof. Ing. Jozefa Pilca, CSc. a prof. Ing. Karola Vasilka, CSc. V spolupráci s firmou ANAJ Slovakia, a.s. vytvorila unikátny monolitný nástroj, ktorý využíva netradičnú kinematickú schému sústruženia, ktorá umožňuje zvýšiť produktivitu (rezné rýchlosti je možné zvýšiť až desaťnásobne) a zároveň, vďaka otáčajúcemu sa nástroju a unikátnej geometrii, je možné zvýšiť trvanlivosť a tiež životnosť nástroja. Nástroj nachádza uplatnenie pri vysokoproduktívnych metódach obrábania, predovšetkým kalených materiálov a materiálov so zvýšenými mechanickými vlastnosťami, ako napr. niklových a titánových zliatin.

Za účasti riaditeľa výstaviska Agrokomplexu, Ing. Jozefa Pavleho, viceprezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD. a všetkých zapojených vystavovateľov boli počas slávnostného večera vyhlásené výsledky súťažnej časti výstavy Techfórum. Strojnícka fakulta bola ocenená druhým miestom práve za rezný nástroj s unikátnou geometriou. Ocenenie prebral prodekan pre spoluprácu s priemyslom doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD. Záujem o spoluprácu prejavili minimálne tri významné slovenské strojárske firmy, ktoré by chceli tento nástroj aplikovať priamo v ich výrobe. Výstavný stánok Strojníckej fakulty UNIZA navštívili mnohí zástupcovia renomovaných firiem a organizácií so záujmom o nadviazanie spolupráce, ale aj firiem, s ktorými už univerzita alebo fakulta spolupracujú, no tiež aj bývalí absolventi, súčasní študenti univerzity a študenti stredných škôl so záujmom o štúdium na fakulte so strojárskym zameraním.

Skončený Medzinárodný strojársky veľtrh však potvrdil aj nie veľmi lichotivý trend klesajúceho záujmu o technické vedy a priemysel zo strany odbornej aj laickej verejnosti. „Dúfam, že nadobudnuté kontakty a záujem firiem využije fakulta čo najintenzívnejšie a bude jedným z elementov, ktorý opätovne vzbudí záujem o techniku a „strojárinu“. Medzi študentmi, ako aj medzi firmami, predovšetkým u tých s významným postavením na Slovensku, ale i v zahraničí,“ dodal doc. Michal Šajgalík, prodekan pre spoluprácu s priemyslom, SjF UNIZA.

Pridaj sa k nám a študuj výzvy...